അതെ അത് അമ്മയുടെ സ്വരം തന്നെയാണ്

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »

വരുമ്പോള്‍ കാഴ്ച കാണാന്‍ നിന്ന നാട്ടുകാര്‍ക്ക്

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »

എല്ലാം കേള്‍ക്കേണ്ടി വരും

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »

കാണാന്‍ നിന്ന നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ചിരി

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »

അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ കൊല്ലം

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »

പറഞ്ഞാല്‍ ജയിലില്‍ കിടന്ന വര്‍ഷങ്ങളും

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍ തുടച്ചു ശാന്തമ്മ പായില്‍ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു , അപ്പുറത്തെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഇപ്പോഴും രാധയുടെ ഏങ്ങലടികള്‍ കേള്‍ക്കാം . ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ അവനെ

Continue reading »